سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهراب شهریاری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
قدرت الله فرهودی – بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
احسان اقبال پور – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

نیمه شمال ی کوه دنا از نظر هندس ی نسبتا پ یچیده است . در ا ینجا روند ساختار ها که شامل تاقد یس و هموکلا ین میباشد، با روند عموم ی زاگرس تفاو ت دارد . نیمه شمال ی، ۳ بخش از این کوه طویل و مرتفع را تحت پوشش قرار میدهد: بخش شمال ی، بخش فرع ی و قسمت اندک ی از بخش مرکزی – جنوبی. این بخش ها دارای امتداد های به ترتیب شمال ی – جنوب ی، شرقی – غربی و شمال غربی – جنوب شرقی میباشند . ای ن ۳ بخش به هم متصل هستند. در محل اتصال آنها طبقات تشک یل دهنده ساختار ها دچار خمش شده اند . به نظر میرسد ا ی ن هندسه پیچیده با هندسه گسل دنا ارتباط تنگاتنگی دارد.