سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهه عبدالوهابی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
شهرام محمدی دهکردی – اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد
بهروز شیران – اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

این آزمایش به منظور تعیین نشانگرهای مولکولی مرتبط با نشا نگریها مورفولوژیک و اجزای عملکرد دانه در گندم نان انجام شد. جمعیتی که در این مطالعه استفاده گردید، نسل F2 حاصل از تلاقی یک لاین در دست اصلاح، FM36 و واریته Faisalabad به عنوان دو والد دارای صفات مورفولوژیک متضاد بود.در این بررسی صفات موئی بودن گلوم، بهاره سازی و تعدادی از اجزای عملکرد در گندم اندازهگیری شدند. سپس ارتباط صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد دانه با نشانگرهای مولکولی RAPD با استفاده از آنالیز توده حاصل از نسل در حال تفرق (BSA) و تجزیه تک نشانگری بررسی گردید. بر اساس تجزیه تک نشانگری دو نشانگر پیوس ته با تعداد روز تا ظهور خوشه، یک نشانگر پیوسته با تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، یک نشانگر پیوسته با تعداد پنجه و همچنین یک نشانگر پیوسته با ارتفاع بوته مشخص گردید.