سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی باقریان کلات – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
جمال قدوسی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری .
حسن انگشتری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
غلامعلی گزانچیان – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

مارنها سازندهایی هستند که به دلیل دارا بودن ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاص، در اغلب مناطق خشک و نیمه خشک از پوشش گیاهی بسیار فقیری برخوردار بوده و استقرار پوشش گیاهی بر روی آنها با محدودیتهای متعددی برخوردار است . این سازندها در مقایسه با سایر سازندهای زمین شناسی، دارای نرخ فرسایش زیادی می باشند . بررسی و شناخت ویژگیهای فیزیکوشیمیایی مارنها می تواند در اتخاذ شیوه های مناسب جهت کاهش فرسایش این سازندها نقش بسزایی داشته باشد .
در رابطه با ارتباط ویژگیهای فیزیکو شیمیایی خاک با پوشش گیاهی، تحقیقات و پژوهشهای زیادی انجام شده است . شهریور و همکاران ) (۱۳۷۸ با انجام تحقیقی در زمینه بررسی علل فرسایش خندقی در منطقه سوق نتیجه گرفته اند که عامل درصد املاح محلول موجود در خاک بدلیل ایجاد محدودیت در استقرار و رشد و توسعه پوشش گیاهی به عنوان عامل کنترل کننده فرسایش خندقی ، تاثیر مستقیمی در ایجاد فرسایش خندقی دارد [.۱] کلاهان (۱۳۷۹) با بررسی ارتباط خص وصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با برخی گیاهان شاخص در منطقه سبزوار نتیجه گرفته است که از میان خصوصیات خاک، شوری نقش بسیار تعیین کننده ای بر روی درصد پوشش گیاهی من طقه مورد مطالعه نشان می دهد Bowman [.2] و همکاران (۱۹۸۵) با بررسی گیاهان شورروی در مرتعی که شوری خاک بالایی داشت نتیجه گرفتند تراکم پوشش گیاهی و ترکیب گونه ای با شوری، قلیائیت،میزان حاصلخیزی و خصوصیات فیزیکی خاک ارتباط دارد . ظهور گونه ها به خصوصیات شیمیایی خاک بستگی داشته و درصد پوشش گیاهی به دیگر خصوصیات خاک وابسته است