سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد نوری – دانشجوی سال آخر دکتری حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران ا
بابک محمدیان –
یزدان مظاهری –
رضا پورجمشید –

چکیده:

غده تیروئید یکی از مهمترین غدد درون ریز بدن است که تنظیم اعمال بسیار مهم فیزیولوژیک بالاخص برقراری تعادل متابولیسم و رشد موجود را بر عهده دارد . مطالعات محققین مختلف نشان داده است که اعمال ا ین غده تحت تاثیر عوامل محیطی فراوانی از قبیل حرارت و طول شبانه روز می باشد اهمیت این غده به نحوی است که میزان هورمون های مترشحه از آن در جر یان خون همواره به عنوان یک شاخص برای آگاهی از وضعیت تغذیه و متابولیک موجود مورد توجه قرار می گیرد . در مطالعه حاضر تعداد ۱۰۰ راس میش آبستن ارجاع شده به کشتارگاه اهواز در سال ۱۳۸۵-۸۶ مورد بررسی قرار گرفتند . پس از نمونه برداری تیروئید جدا شده از مادر و جنین در محلول تثبیت کننده فرمالین بافر قرار داده شده و به بخش پاتولوژ ی دانشکده منتقل گرد ید . نمونه ها پس از طی مراحل معمول و استاندارد تهیه مقاطع هیستوپاتولوژیک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و ضا یعات مشاهده شده در تیروئید جنین و مادر مربوط به آن با توجه به فصل و ماه نمونه برداری و سن جنین ثبت گرد ید . نتایج حاصل از تحقیق حاضر که اولین مطالعه از نوع خود می باشد نشان داد که ۵۹ درصد از مادران و ۲۱ درصد از جنین ها واجد ضا یعه پاتولوژیک مختلف بوده ا ست . همچنین مشخص گردید تمامی جنین ها ی دارای ضا یعه دارای مادران با تیروئید ضایعه دار بوده اند بطوریکه بین وجود ضا یعه در تیروئید جنین و مادر رابطه مثبت و معنی داری در سطح ۰/۰۱ وجود دارد . هرچند مطالعه حاضر نشان داد که وجود ضایعات بر اساس سن جنین از الگوی خاصی پیروی نمی کند اما یافته قابل توجه ا ین است که مادرانی که دوره آبستنی خود را در ماههای گرمتر گذرانده اند دارای ضایعات تیروئیدی به مراتب بیشتری نسبت به آنهایی که آبستنی خود را در ماههای سرد سپری کرده اند بودند . در مجموع ۱۱ نوع ضا یعه مختلف در تیروئید مادران مشاهده شد اما فقط ۳ نوع ضایعه در جنین ها مشاهده گردید . در این بین تمامی جنین ها یی که تیروئید آنها دچار کیست برانش یال شده بود، مادرانشان نیز دارای این ضا یعه بودند بنحوی که بین وجود این ضایعه در مادر و جنین ارتباط مثبت و معنی داری در
سطح ۰/۰۱ وجود داشت .