سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا طلائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
سیداحمد حسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

داشتن اطلاعات کافی از ویژگی های رودخانه ها ومسیل ها می تواند در تعیین روش های مدیریتی آنها مفید بوده و در جهت به کارگیری روش های کاهش خسارات حاصل از تغییرات طبیعی و مصنوعی موثر باشد . یکی از مهمترین عامل بروز خسارت در رودخانه ها و مسیل های استان فرسایش رودخانه ای است . داشتن اطلاعات لازم از عوامل بروز فرسایش رودخانه ای جهت تعیین روش و یا روش های مناسب جهت کاهش این خسارات ضروری است . در حوزه قره سو استان اردبیل نیز وقوع فرسایش رودخانه ای بخصوص د ر فصول پر باران و مواقع سیلابی سالانه علاوه بر وارد آوردن خسارات فراوان بر منابع طبیعی و زمین های زراعی و باغات نگرانی بهره برداران و مسئولین را افزایش می دهد . به منظور تعیین روش های مدیریتی مناسب، ویژگی های مورفولوژیکی، فرسایش و پوشش گیاهی و رابطه بین آ نها در رودخانه ها و مسیل های این حوزه مورد بررسی قرار گرفت ه است . فرسایش کناری در ۵۸ درصد از مناطق فرسایشی رودخانه ها غالب می باشد . مورفولوژی های مختلف در طول رودخانه ها علاوه بر ویژگی های توپوگرافیکی منطقه توسط نوع سازندهای مسیر رودخانه ها نیز کنترل می شو د بطوریکه وجود سازندهای تحجر نیافته و سنگی با حساسیت به فرسایش زیاد به همراه تخریب پوشش گیاهی از عوامل توسعه فرسایش کناری بوده و توسعه موفولوژی های مئاندری را تشدید نموده اند . با وجود اینکه در محل های بیرونزدگی های سازندهای حساس به فرسایش شدت فرسایش افزا یش می یابد ولی در صورت وجود پوشش گیاهی طبیعی و با تراکم زیاد ، حدود ۲۰ تا۵۰ درصد از میزان فرسایش کاسته می شود.