سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرجس بنای شاهانی – کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه شهید بهشتی
سیدمحمد پورمعافی – دکترای پترولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
منصور قربانی – دکترای پترولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در طول جغرافیایی ۵۵،۵۱ تا ۵۲ خاوری و عرض جغرافیایی ۳۵،۴۳ تا ۳۵،۴۸ شمالی و در خاو ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ شرق تهران در حد فاصل شهرستان های بومهن و رودهن واقع شده است. این منطقه از لحاظ زون ساختاری، جزء زون البرز مرکزی به حساب می آید و در کوهپایه های جنوبی البرز قرار گرفته است. قدیمی ترین واحد چینه شناسی منطقه، سازند آهکی مبارک است که به سن تورنزین- ویزین میانی می باشد. در حالیکه جدیدترین واحدها، نهشته های کواترنری می باشد که سایر سازندها را پوشانده است. دایک های مورد مطالعه که در میان توفهای سبز سازند کرج نفوذ نموده، بصورت تقریبا قائم و با رنگ تیره خود قابل تشخیص است. بررسی های نتایج آنالیز شیمیایی حکایت از تبعیت اکسیدهای اصلی و عناصر فرعی از قانون کلی تفریق ماگمایی می باشد. نتایج حاصل از پتروژنز توده های یاد شده ما را به ماگمایی با ماهیت احتمالی کالکوآلکالن هدایت می نماید. در راستای تعیین محیط تکتونیکی ماگمای بوجود آورنده سنگهای مورد مطالعه، برخی از محققین نظریه فرورانشی را برای البرز مطرح می نمایند، در حالی که تعداد دیگری از زمین شناسان با پدیده تشکیل ریفت موافق می باشند.