سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود عبدالهی – استاد تمام، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمدجواد کلینی – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فلوتاسیون فرآیندی است که در آن برای جدایش کانیهای با ارزش از کانیهای باطله از اختلاف خاصیت آبگریزی آنها استفاده می شود، خاصیت آبگریزی سطح از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن تاثیرپذیر است؛ در این مقاله هندسهی ذرات کالکوپیریت به عنوان یک پارامتر فیزیکی تاثیرگذار بر خاصیت آبگریزی مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای هندسی ذرات، مانند کشیدگی، گردی و تحدب، با استفاده از تکنیک آنالیز تصاویر و قابلیت تر شوندگی سطح ذرات با روش میکروفلوتاسیون و اندازه گیری کشش سطحی بحرانی γc) مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشان داد اختلاف در مکانیزم خردایش مواد در آسیاهای میله ای،گلوله ای و سرامیکی می تواند خصوصیات هندسی ذرات کالکوپیریت را تحت تاثیر قرار دهد، به گونهای که کشیدگی ذرات کالکوپیریت خرد شده به ترتیب در محصول آسیای میلهای، گلولهای و سرامیکی کاهش وگردی و تحدب سطح ذره افزایش می یابند ، همچنین مقادیر بدست آمده برای کشش سطحی بحرانی نشان میدهد، کشش سطحی بحرانی با افزایش کشیدگی و کاهش گردی و تحدب ذرات کاهش مییابد، به بیان دیگر ذرات کالکوپیریت خرد شده توسط آسیای میلهای به خاطر کشیدگی بیشتر و گردی و تحدب کمتر نسبت به ذرات خرد شده توسط آسیای گلولهای و سرامیکی، قابلیت آبگریزی بیشتری دارند.