سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شاهرخ حسینی هاشمی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی مهدی پور – کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه علم وصنعت ایران
مرتضی رضوی کرمانشاهی – کارشناس ارشد مکانیک ، جهاد دانشگاهی – واحد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

استفاده از توابع تیرتیموشنکو به عنوان تابع پذیرفتنی برای ورقهای نازک توسط زو ارائه گردیده است .که پایه گذار این روش نیزمی باشد. در این مقاله این روش را با جزئیاتش برای ورقهای مستطیلی میندلین چند دهانه با خطوط نگه دارنده داخلی بیان می کنیم , انواع شرایط مرزی کلاسیک (ساده,گیردار و آزاد ) را اعمال می کنیم و نتایج را برای هر حالت در جداولی می آو ریم از آنجا که این روش می تواند زمینه ای برای بررسی ارتعاشات ورقهای میندلین با شکلهای دیگر و با تغییر ضخامت و همچنین تنش اولیه باشد، طر ح این روش با جزئیاتش بسیار حائز اهمیت است اهمیت این روش به دو دلیل است . ۱) اولین مزیت این روش این است که به دست آوردن توابع تیرتیموشنکو کار پیچیده ای نیست هر تابع از یک تابع چندجمله ای که بیشتر از مرتبه دو نیست و یک تابع سینوسی یا کسینوسی تشکیل شده است . ۲) مزیت دوم این است که تغییر پارامترهای سازه مثل شرایط مرزی، ضخامت ورق، تعداد و محل خطوط نگهدارنده داخلی فقط منحصر به تغییر ضرائب چند جمله ای می شود . در این مقاله از تئوری تیرتیموشنکو به منظور به کارگیری آن برای تابع پذیرفتنی ریلی ریتز استفاده شده است این تو ابع از دو چرخش حول محورX,Y و یک جابجایی در جهتZ تشکیل شده است.