سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

انوشیروان فرشیدیان فر – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
امین ثقفی – دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدیوسف بروغنی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
ایمان ثقفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

این مقاله به بررسی و تحلیل ارتعاشات پیچشی شفتهای غیریکنواخت مخروطی به روش مدلسازی هیبریدی ۱ میپردازد. روش هیبریدی یک روش تحلیلی و بر اساس روش مدلسازی به کمک المانهای گسترده و متمرکزDLMT) میباشد. ماتریس انتقال برای یک المان گسترده مخروطی محاسبه و در روشDLMT به کار گرفته میشود. ارتعاشات پیچشی چند سیستم تحلیل میگردد. برای بررسی صحت و دقت روش ارائهشده، نتایج عددی بدست آمده از این روش با نتایج روشهایی مانند روش اجزاء محدود و روش تحلیلی ارائه شده در مقالات دیگر مقایسه میگردد