سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی افتخاری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حمید رضا مبصر – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مجید قاسم پور علمداری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
سعید افضلی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور تعیین ارتفاع برداشت محصول اصلی برنج ،عملکرد و اجزای عملکرد راتونینگ رقم طارم هاشمی آزمایشی مزرعه ای در سال زراعی ۸۴ در شهرستان ساری به اجرا درآمد. طرح در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در نظر گرفته شد.تیمارها شامل چهار ارتفاع برش کف بر،۴۰،۲۵،۱۵ سانتی متر از سطح زمین بودند.وزن هزار دانه و تعداد پنجه های غیر بارور تحت تاثیر تیمارهای مختلف به لحاظ آماری معنی دار نشدند اما تعداد دانه در پانیکل، تعداد خوشه چه های بارور ، طول پانیکل و تعداد پنجه کل در سطح احتمال ۵ درصد و عملکرد دانه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شدند.تیمار برش ۴۰cm بیشترین تعداد دانه در پانیکل (۴۴/۵۸ عدد) طول پانیکل (۱۷/۸cm) تعداد پنجه کل (۱۳/۲ عدد) پنجه های غیر بارور و عملکرد دانه (۱۳۴۸/۴ کیلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص داد.بیشترین میزان وزن هزار دانه علی رغم معنی دار نشدن و تعداد خوشه چه های بارور برای تیمار کف بر بدست آمد.