سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قاسمعلی دیانتی تیلکی – استادیار گروه مرتع داری دانشگاه تربیت مدرس
وحیده عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتع داری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جهت انجام این مطالعه ابتدا در مرحله فنولوژی رسیدن بذر گیاهان مورد مطالعه با انداختن پلات در سطح مرتع در طبقه ارتفاعی۱۹۰۰-۲۲۰۰ متر از سطح دریا در مراتع ییلاقی مازندران ( مراتع شیت کوه) اقدام به جمع آوری بذور Dactylis glomerata, Agropyron longiaristatum Brachypodium pinnatum نموده، پس از انتقال به آزمایشگاه و خشک کردن و جدا نمودن مواد زائد از بذرها و ضد عفونی آنها با قارچ کشها در سه تکرار صد تایی در داخل ظروف مخصوص کشت گردیدند و در درجه حرارت ۲۲ درجه سانتیگراد در داخل دستگاه ژرمیناتور قرار داده شدند. بذرهایی که در هر روز جوانه می زدند در فرم مخصوص یادداشت می شدند. پس از توقف آزمایش با استفاده از فرمول( جوانشیر – پوربیک، ۱۹۷۶ ) محاسبات لازم جهت تعیین ارزش جوانه زنیبذور انجام شد. داده های بدست آمده از آزمایش تعیین ارزش جوانه زنی بذور از طریق آنالیزواریانس و مقایسه میانگینها با آزمونHSU’S MCB انجام شد. بررسیها نشان داد که،گونهgropyron longiaristatum و Dactylis glomerataدر روز پنجم پس از کشت و گونه Brachypodium pinnatum در روز هفتم پس از کشت بیشترین سرعت جوانه زنی را دارا بودند همچنین مقایسه میانگینها نشان داد که گونه Dactylis glomerataدارای ارزش جوانه زنی بالاتری نسبت به سایر گونه ها بوده است