ارزيابي اثرات ناشي از فرسايش بر روند تخريب اراضي کشاورزي:

فرسايش به گونه هاي مختلفي باعث تخريب اراضي کشاورزي ميشوند از جمله فرسايش آبي، بادي يا هر دوي آنها باعث نابودي اراضي کشاورزي مي شود.اطلاعات مربوط به فرسايش خاک براي برنامه ريزي در جهت حفاظت از خاک بسيارحياتي مي باشد.دادههاي سنجش از دور درهر دوصورت عمليات ميداني وماهواره اي ،فوائد زيادي براي تهيه نقشه وبرآورد شرايط فرسايشي خاک دارد(منابع زمين ) از جمله مشکلات کشور ايران در نواحي حاشيه کوير فرسايش بادي شديد     ميباشد. بطوري که هر ساله ميزاني از اراضي کشاورزي در زير تله ماسه هاي بادي مدفون مي شو ند، با ارزيابي سريهاي زماني تصاوير ماهواره اي از منطقه مورد فرسايش به منظورمهارفرسايش اولويت بندي نمود. فرسايش آبي ناشي از سيل و بارانهاي سيل آساباعث تخريب اراضي کشاورزي ميشوند واين تخريب در تصاوير ماهواره اي کاملا مشهود مي باشد که مي توان با شناسايي منطقه فرسايش يافته برنامه ريزي نمود وشناسايي علل وقوع آن پرداخت وبرنامه هايي جهت ارايه راهکارهايي براي کاهش يا رفع فرسايش ارايه داد.

 –شناسايي اراضي شور:

شوري خاک از ديگر علل تخريب اراضي کشاورزي مي باشد. شوري خاک را مي  توان از طريق اثراتي که از خود بجاي ميگذارند، در تصاوير ماهواره اي شناسايي  کرد.شوري خاک ممکن است به علت منابع آبي باشدکه از مسيرهاي داراي سازندهاي شور يا گنبدهاي نمکي و… مي عبور مي کنند و به اراضي کشاورزي مي رسند . بااستفاده از تصاوير ماهواره اي و عمليات صحرايي  ميتوان اين سازندها را شناسايي و راهکارهايي جهت تغيير جريان آبي يا عايق بندي نهرها و…انجام داد. زماني که يک منبع آب شور خشک مي شود. باعث شوري نواحي اطراف ميشود.لذا باشناسايي اين محدوده با استفاده از تصاوير  ماهواره اي تثبيت ذرات نمک ميتوان از شوري اراضي کشاورزي اطراف جلوگيري کرد.از ديگر عوامل طبيعي شوري خاک تبخير و تعرق زياد مي باشد.درمناطقي که آب هاي موجود در افق ها ي مختلف خاک با تبخير زياد از خاک خارج ميشوند  خاک ها شور مي شوند،از تصاوير ماهواره اي مي توان ميزان تبخير و تعرق راتخمين زد.