سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

دکتر علیرضا شیروانی – استادیار و مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
الهام موسوی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

با افزایش رقابت در عرضه تولید وخدمات، سازمانه به شاخص ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد خود نیاز پیدا کردتد.بروز چنین نیازی و کارایی نداشتن سیستم های اندازه گیری با عملکرد سنتی، باعث خلق مدلهای جدید ارزیابی عملکرد در سطح سازمانها شد. یکی از این مدئلها مدل کارت امتیازی متوازن است. کارت امتیازی متوازن روش جدیدی است که در سالهای اخیر به عنوان سیستمی برای اندازه گیری وضعیت سازمان و تحلیل آن و نیز برنامه ریزی و مدیریت سازمان تدوین شده است. در کارت متوازن نه تنها عملکرد گذشته به کمک معیارهای مالی اندازه گیری می شود، بلکه در هر مقطع زمانی عوملی اندازه گیری می شوند که تعیین کننده عملکرد آینده است. همچنین از طریق معیارهای مالی تنها عملکرد کوتاه مدت اندازه گیر ی می شودفدرحالیکه کارت امتیازی متوازن مقدار عوامل متوازن تاثیر گذار بر عملکرد دراز مدت سازمان را نیز نشان می دهد. بر اساس این مدت پس از شناسایی و واضح ساختن ماموریت و چشم انداز سازمان، اهداف سازمان در هر یک از چهار منظر پیشنهادی کارت امتیازی متوازن- مالی، مشتری، فرایندهای داخلی کسب و کار و یادگیری-تعریف می شود. در این مقاله پژوهشگران مدل کارت امتیازی متوازن را در مورد ارزیابی عملکرد شرکت R.T.C مورد بررسی قرار داده اند و در این رابطه دو ابزار اندازه گیری بکار گرفته شده است:۱- کارت های امتیازی متوازن۲- پرسشنامه. روش جمع آوری اطلاعات به وسیله ابزار اول به ایت ترتیب بوده است که برای این شرکت در هر یک از چهار منظر کارت امتیازی متوازن اهدافی تعیین شده و برای اساس این اهداف، در دیدگاه مالی ده سنجه، در دیگاه مشتری هشت سنجه، در دیدگاه فرآیند پنج سنجه و در دیدگاه رشد و یادگیری شش سنجه برای اندازه گیری انتخاب شده اند، همچنین ئدر روش جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه نیز سوالاتی در هر یک از چهار منظر مطرح شده است. در پایانبا استفاده از نتایج بدست آمده از کارتها و پرسشنامه نقاط قوت و ضعف شرکت بررسی شده و نقشه استراتژی شرکت تدوین شده است.