سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
نسیم احمدی – مربی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم تربیتی نویسنده مسوول:
سارا دولتخواه – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم تربیتی

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوی امواج حاصل از ابزار نوروفیدبک و نیز مشخصه های مختلف ارزیابی جامع روانی مصرف کنندگان متآمفتامین قبل و بعد از درمان در TC بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه سوءمصرف کنندگان متآمفتامین مشهدی که در هنگام اجرای تحقیق۱۹۳۱ سوءمصرف کننده بوده و جهت دریافت خدمات روان درمانی به مرکز TC مشهد مراجعه نموده بودند. نمونه تحقیق حاضر شامل تعداد ۹۳ نفرسوءمصرف کننده متآمفتامین در دامنه سنی ۱۱ تا ۹۳ سال می باشد که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای این تحقیق آزمون میلون نسخه ۹ وپرسشنامه سنجش ولع مصرف به همراه ارزیابی امواج مغزی به کمک نوروفیدبک ۵ کاناله شرکت thought technology کانادا بود که در دو مقطع پیش از درمان و پس از درمان بر گروه نمونه اجرا گردید. داده ها به کمک آزمون تی همبسته و توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۳ تحلیل گردید. تحلیل داده ها نتاینج نشان داد تفاوت نمرات خرده مقیاس های اجتنابی، نمایشی، ضداجتماعی، اضطراب و وابستگی به مواد از آزمون میلون به همراه نمره ولع مصرفتفاوت معنی داری را در پیش- آزمون و پس- آزمون نشان می داد. در حالی که در حالت EC موج تتا، موج آلفا و همچنین در نقطه F3 موج آلفا و در حالتCe بتا/تتا تفاوت معنی داری نشان داده است. درمان اجتماع محور می تواند به عنوان یک شیوه درمانی جهت کاهش مشکلات رفتاری و شخصیتی سوءمصرف کنندگان متآمفتامین به کار رود.