سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن قدسی – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت
علیرضا ترنگ – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت
عبدالحسین شیخ حسینیان – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت

چکیده:

در راستای تبادل ژرم پلاسم برای افزایش منابع ژنتیکی و دستیابی به ژن های مطلوب آزمایش سال ۲۰۰۱ هفتمین ارزیابیم شاهده ای ارقام و الین های بنرج هیبرید به همراه لاین های والدین آنها می باشد که از طریق شبکه بنیا لمللی ارزیبای ژنتیکی برنج با هاری بخش های اصلاح نباتات ژنتیکی و بیوشیمیی سازماندهی و توسط هماهنگ و برای کشورهای عضو ارسال و اجرا می گردد.