سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرامرز قره گوزلو – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا
بهزاد کرمی متین – دکترای مدیریت خدمات بهداشتی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

چکیده:

با توجه به شیوه زیاد اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران نسبت به دیگر جمعیتهای صنعتی و نبود اطلاعات در خصوص بلند کردن بار این مطالعه به منظور بررسی میزان این اختلالات و شناسایی عوامل خطر ساز با استفاده از فرایند Active surveillance و نیز ارزیابی وضعیت این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی روی ۳۶ نفر از کارگران حاضر در معادن سنگ روباز و صنایع وابسته انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بررسی علائم با خطر بهداشتی بود که از طریق مصاحبه حضوری تکمیل گردیند. سپس وضعیت بلند کردن بار از طریق مشاهده و استفاده از معادله بازنگری شده NIOSH در سال ۱۹۹۱ مورد بررسی وارزیابی قرار رگفت. داده های به دست آمده با استفاده از آماره های توصیفی ارائه گردید و روابط بین نمتغیرها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت.
مطالعه روی ۳۶ نفر از کارگران معادن با سن ۸/۹۸ مثبت و منفی ۳۵/۳۹ (با محدوده سنی ۲۳-۵۵) سال وسابقه کار ۷/۷ مثبت و منفی ۱۱/۰۲ (با محدوده ۳۰-۱) سال انجام شد. کل نمونه های پژوهش در طول سال قبل ناراحتی اسکلتی عضلانی داشته اند. ۱۲ نفر از کارگران دچار ناراحتی تمام بدن بودند. ۵۵/۶% از کارگران هر روز دچار ناراحتی بودند. علت ناراحتی از دید اکثریت کارگران (۷۲/۲%) بلند کردن بارهای سنگین و فشار کاری بود. میزان شدت آسیب برابر ۵۴۶۹ روزکاری از دست رفته و محدود در کل کارگران طی سال گذشته بود که معادل نیروی کار ۱۵ نفر می باشد. با توجه به شرایط خاص بلند کردن بار RWL در کارگران معادن برابر (۶/۶۹kg) 14/79 lb بود. طول بروز ناراختی و تعداد دفعات دوره ناراحتی همبستگی مستقیم معنادار داشت این مطالعه نشان داد که میزان اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار در معدن بسیار بالاست که احتمالا بیشتر ناشی از جابجایی دستی بارهای سنگین می باشد. نحوه بلند کردن بار در کارگران مورد مطالعه مطلوب نبود. پیشنهاد می شود با ارائه برنامه های آموزشی ارگونومیکی و تجزیه و تحلیل عوامل خطر ساز و انجام مطالعات مشابه در سطح وسیعتر شرایط کار در معادن مورد بررسی دقیقتر قرار گیرد.