سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

ماهرخ رجبی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و دانشجوی دکتری جامعه شناسی

چکیده:

مطالعۀ خانواده و ازدواج یکی ازمهمترین حوزه های جامعه شناسی است ازدواج نهادی است که از آن طریق مرد و زن با هم پیمان زناشویی می بندند. اما این پیوند ممکن است به دلایلی منجر به شکست شده و یا فوت یکی از زوجین باعث از هم گسیختگی خانواده شو. جدایی زن و مرد از یکدیگر، مشکلات زیادی را بر سر راه فرد طلاق گرفته و یا همسر از دست داده قرار می دهد. اما چنانچه زندگی زناشویی جدیدی آغاز شود، تا حدودی شرایط زندگی افراد یاد شده، تغییر خواهد کرد. این طرح با هدف شناخت بیشتر ویژگیهای زنان و مردانی که بعد از طلاق و یا فوت همسر مبادرت با ازدواج مجدد کرده اند، انجام گرفته است و ضمن آن نمونه ای متشکل از ۱۳۳۲ نفر شامل ۷۵۸ ازدواج مجدد بعد از طلاق و ۵۷۴ ازدواج مجدد بعد از فوت همسر مورد مصاحبه قرا رگرفته اند. مقایسۀ زنان و مردانی که بعد از فوت همسر، مجدداً ازدواج کرده اند با استفاده از آزمون T نشان داد که بین متغیرهای سن، تحصیلات، سن اولین ازدواج، مدت زندگی با همسراول، فاصلۀ فوقت همسر تا ازدواج مجدد، سن ازدواج مجدد، تعدادفرزندان ازدواج فعلی، تعداد فرزندان ازدواج اول، اختلاف سن با همسرفعلی و سن در زمان فوت همسر، تنها متغیر تحصیلات است که تفاوت معنی داری را بین زنان و مردان نشان نمی دهد. در مقایسۀ زنان و مردانی که بعد از طلاق ازدواج مجدد کرده اند، علاوه بر متغیرهای یاد شده، فاصلۀ طلاق تا ازدواج مجدد همسرقبلی نیز اضافه گردید و در موردمتغیرهای مدت زندگی با همسراول، تعداد فرزندان ازدواج اول و اختلاف سن با همسر فعلی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.