سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مطیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مجتبی صانعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آب و خاک جهاد کشاورزی
محمدرضا مجدزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات مطرح در هیدرولیک رودخانه ها، تخمین سرعت متوسط جریان در آبراهه های کوهستانی فاقد ایستگاه اندازه گیری است.اندازه درشت مصالح بستر، شیب تند و عمق کم جریان مهمترین ویژگی این قبیل رودخانه ها است،د در این شرایط اندازه ذرات در مقابل عمق جریان قابل مقایسه بوده و مقیاس ناهمواری های بستر اصطلاحا (Intermediate or Large Scale Bed Roughness) نامیده می شود. در این پروژه تحقیقاتی به منظور مطالعه تاثیر اندازه ذرات بستر بر مقاومت جریان در آبراهه های با شیب تند، داده های بدست آمده از مجموعه آزمایشات انجام شده بر روی فلوم آزمایشگاهی و مصالح طبیعی درشت دانه با استفاده از روش لگاریتمی با توجه به اثر پارامتر ناهمواری بستر،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آنالیز داده های حاصل از آزمایش در محدوده نشانداد که کاربرد معادلات موجود مقاومت جریان در آبراهه های طبیعی با شیب ملایم، برای آبراهه های با شیب تند صحیح نبوده و لازم است این روابط با توجه به شرایط خاص جریان در این آبراهه ها تحلیل و تصحیح شوند، نتایج بدست آمده در قالب روابط لگاریتمی جهت تخمین تابع مقاومت در آبراهه های با شیب تند استخراج گردیده است.