سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید کهنمویی – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
سعید صدیق اعتقاد – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
سعید فرزام پور – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

استافیلوکوکوس آرئوس یکی از فراوانتر ین پاتوژن ها یی می باشد که در ا یجاد بیماری ها ی انسانی و دامی و بخصوص مسمومیت ها ی غذا یی دخالت می کند . همچنین این باکتری را به عنوان شاخصی در ارز یابی روند فراوری و نگهداری مواد غذایی مطرح کرده اند و از طرفی پنیر یکی از فراور ده ها ی تخمیری است که با استقبال فراوانی روبرو است و با توجه به ا ینکه در کشور ما هنوز هم پنیرهای سنتی درصد غالب پنیرها را تشکیل می دهد و در فرا یند پنیرهای سنتی دخالت مستقیم انسان وجود دارد از این رو شاخص های بهداشتی در پنیر های سنتی بسیار حائز اهمیت است . طی این مطالعه ۱۰۰ نمونه از پنیرهای سنتی به وزن ۴۵۰ گرم تهیه و تحت شرا یط آسپتیک به آزما یشگاه ارسال شد . بعد از همگن سازی و تهیه رقت های ۰,۱ و ۰,۰۱ و ۰,۰۰۱ از هر رقت در محیط بردپارکر آگار کشت سطحی انجام شد و متعاقب آن تست کاتالاز، تست تجمیر بی هوازی مانیتول و گلوکز و در نهیت تست کواگولاز انجام گرفت . بررسی ها نشان می دهد که ۶,۲۵ درصد نمونه ها حاوی تعداد خطرناک استافیلوکوکوس آرئوس بوده و شانس مسمومیت زا یی بالا یی دارند و ۱۵ درصد نمونه ها با آلودگی بیش از ۱۰ ۴ عدد در گرم بوده و در مرز رسیدن به حد خطرناک هستند .
نتایج حاکی از ا ین مطلب هستند که شرا یط بهداشتی در مراحل تولید، بسته بندی و نگهداری به طور کامل رعا یت نمی شود و نیاز بیشتری به رعایت اصول بهداشتی است