سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیف الله علائی – دانشکده پرستاری و پیزاپزشکی سمنان – بیمارستان امیرالمؤمنین ( ع ) سمنان
مجتبی عندلیب – دانشکده پرستاری و پیزاپزشکی سمنان – بیمارستان امیرالمؤمنین ( ع ) سمنان

چکیده:

کشور ما بدلیل شرائط خاص اقلیمی مستعد وقوع حوادث طبیعی بیشمار از جمله سیل، زلزله، و … می باشـد . آمارهـای موجود نشان می دهد که بیش از %۱۸ از مرگهای ناشی از زلزله در ایران اتفاق می اف تد . علاوه بر حوادث طبیعی، حوادث ناشی از سبک زندگی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بعنوان نمونه، آمار موجود حاکی از این است که تصادفات سـالانه حـدود ۲۷۰۰۰ نفر را به کام مرگ کشانده و بیش از هزاران نفر را راهی بیمارستان مـی نمایـد . مواجهـه صـحیح و پیـشگیری از ایـن حوادث که در بسیاری از موارد شکل بحران بخود می گیرد، بایـد در اولویـت برنامـه ریـزی و اجرائـی سـازمان هـای دولتـی و خصوصی قرار گیرد . ضمن توجه و تاکید بر پیشگیری و کاهش وقایع فوق، درمان سریع آسیب دیدگان نیز حائز اهمیـت اسـت . جهت این امر در بسیاری از موارد نیاز به احد اث بیمارستانها و یا اصلاح و تجهیز بیمارستان هـای موجـود مـی باشـد . علیـرغم اهمیت توجه به ساختار فیزیکی، تجهیزاتی و مدیریتی بیمارستانها در بحـران، متاسـفانه اسـتاندارد و الگـوی مشخـصی جهـت احداث یا اصلاح ساختار بیمارستان در شرائط فوق در اختیار مدیران و مسئولین قـرار نـد ارد . بنظـر میرسـد تـدوین اسـتاندارد محیطی تجهیزاتی برای بیمارستانهای صحرائی و بیمارستان هایی که آسیب دیدگان ناشی از بحران راپوشش میدهد، می تواند در ایجاد آمادگی سریع و اثر بخش تیم درمانگر در مواجهه با حوادث غیر مترقبه بسیار مؤثر باشد، ضـمن اینکـه صـرفه جـوئی اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت . موارد و روشها : این مطالعه به شکل مروری تحلیلی با استفاده از منابع علمی و گزارشات و تجارب تجهیز بیمارستانها در شرایط
بحرانی، با هدف تدوین استانداردهای محیطی تجهیزاتی بیمارستانی بر حسب جمعیت آسیب دیده ای که ممکن اسـت جهـت انجام مراقبت و درمانهای لازم به بیمارستانها ارجاع گردند، در حال انجام است . بحث و نتیجه گیری : نتایج حاصل از پژوهش و استانداردهای طراحی شده در اصل مقاله ارسال خواهد گردید . از حـسن توجـه بسیج جامعه پزشکی به مقوله بحران صمیمانه تشکر می گردد