سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد موذنی – کارشناس ارشد متالورژی مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
محمدرضا مسچیان – دکترای متالورژی استاد یار دانشکده فنی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این پژوهش به بررسی تاثیرات عناصر آلیاژی تشکیل دهنده کاربید قوی بر دگرگونی فا زهای مختلـف فولاد فوق مستحکم DIN 32CrMoV12 10 تولید مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان پرداخته شده اسـت . همچنین اثر سرعت سرمایش بر تشکیل فازهای متفاوت در ایـن فـولاد از طریـق مطالعـه رفتـار دیلاتـومتری بررسی و ریزساختارها و فازهای تشکیل شده بـر اسـاس اسـتانداردهای معتبـر شنا سـایی شـد . تسـت سـختی سنجی فازی نیز جهت تکمیل یافته ها انجام شد . مشخص گردید حضور عناصر آلیاژی کاربیـد سـاز قـوی V و Cr, Mo به مقدار قابل توجـه در ایـن فـولاد باعـث بـه تـاخیر انـداختن شـدید اسـتحاله هـای نفـوذیمی گردد . همچنین مناطق تشکیل پرلیت و بینیت در نمودار سرد شدن مداوم به طور کامل از یکدیگر جـدا شده و دماغه مربوط به تشکیل پرلیت به مراتب بیشتر از دماغه مربوط به تشکیل بینیت به سمت راست منتقل شده است