سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا شمسی – کارشناس ارشد معماری کشتی

چکیده:

کمترین بار وارده بر سازه که در طراحی بدنه باید در نظرگرفته شود بار ناشی از امواج است. در شناورهای تندرو که در عرض وقوع اسلمینگ قرار دارند. نیروی فشار اسلمینگ حائز اهمیت می باشد. هدف ازاین مقاله بررسی استحکام طولی شناور تندرو در حالات مختلف بارگذاری و زوایا برخوردموج و تحلیل در حالت اسلمینگ با استفاده از نرم افزار Maest است. در این مقاله علاوه بر بررسی استحکام طولی در آب ساکن و دریای مواج به بررسی استحکام طولی شناورهای تندرو دوحالت بارگذاری برای وقوع اسلمینگ تعیین شده است. که Hollow Landing , Crest Landing می باشند در این دو حالت بدنه شناور تحت تاثیر فشار اسلمینگ برکفی شناور قرار دارد و یک شتاب دینامیکی به شناور در مرکز ثقل آن وارد می شود. در این حالت فرض می شود که بدنه شناور در خارج از آب قرار دارد. در حالت بارگذاری Hollow Landing تعادل شناور بوسیله توزیع فشار اسلمینگ در سینه و پاشنه کف شناور و در حالت بارگذاری Crest Landing تعادل شناور بوسیله توزیع فشار اسلمینگ در وسط کف شناور تامین می شود.