سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حبیب دانش منش – استادیار بخش مهندسی مواد – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
علی کریمی طاهری – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ورقهای فولادی پوشش شده بـا آلـومینیم ) ) Al Clad Steel خـواص منحصـر بـه فـردی از قبیـل مقاومـت بـه خوردگی ناشی از روکش آلـومینیمی و اسـتحکام مناسـب بـه واسـطه لایـه میـانی فـولادی از خـود نشـان می دهند . فرآیند نورد همزمان یک لایه فولادی بین دو لایه آلومینیمی یـا بـه عبـارت دیگـر جـوش سـردنوردی، به عنوان اقتصادی ترین روش برای ساخت این نوع مواد مطرح گردیـده اسـت . در تحقیـق حاضـر یعد از ساخت تسمه های سه لایه فوق توسط فرآیند جوش سرد نـوردی، اسـتحکام پیونـد بـین لایـه هـا و مقاومت الکتریکی ویژه آنهـا بـه ترتیـب توسـط آزمـایش اسـتاندارد لایـه کنـی و روش Four Point Probeاندازه گیری می شوند . در این راستا اثر میزان تغییر شکل کـل تسـمه سـه لایـه روی اسـتحکام پیونـد بـین لایه ها و مقاومت الکتریکی ویژه آنها مورد بررسی قرار میگیرد . در نهایت مقایسـه مقـادیر انـدازه گیـری شده نشان می دهد که یک رابطه منطقی بین استحکام پیوند بی ن لایه ها و مقاومت الکتریکی ویژه ورقهای سه لایه فوق وجود دارد . بطوریکه می توان با استفاده از اندازه گیـری مقاومـت الکتریکـی ویـژه ورقهـای فولادی پوشش شده با آلومینیم، کیفیت و کمیت استحکام پیوند بین لایه ها ی آنها را توسط یک نمـودار
کالیبراسیون مورد بررسی قرار داد .