سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

خشایار شامردانی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده پلیمر و رنگ
مجتبی میرعابدینی – استادیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه رنگ، رزین و روکش های سطح
محسن محسنی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده پلیمر و رنگ

چکیده:

دراین تحقیق آماده سازی سطح آلومینیوم سری آلیاژی ۱۰۵۰، قبل از اعمال روکش اپوکسی با استفاده از آمینوپروپیل تری متوکسی سیلان ) ) APS بعنوان بهبوددهنده چسبندگی بررسی گردید .
با طیف سنجی زیر قرمز انتقالی فوریه ) ) FTIR-ATR برهم کنش های شیمیایی بین لایه سیلان و سطح آلومینیوم بررسی شد . استحکام چسبندگی درحالت های خشک، تر و بازیافتی به روش های
Pull-offوCross-cut بررسی و با چسبندگی نمونه های کروماته شده مقایسه گردید . همچنینآزمون های تسریع شده خوردگی محفظه رطوبت و پاشش مه نمک برای نمونه های بدون و دارای
روکش صورت گرفت .
طیف سنجی FTIR وجود پیک جذبی در ناحیه ۱ – cm 993 مربوط به پیوند (Si-O-Al) و ناحیه ۱ – cm 1100 مربوط به پیوند (Si-O-Si) را نشان می دهد . با استفاده از ترکیبات سیلان برای
آماده سازی سطح، بهبود قابل توجهی در چسبندگی خشک، تر و بازیافت ی نسبت به نمونه رسوب زدایی شده و نمونه کروماته شده مشاهده شد که با توجه به نتایج طیف سنجی می توان این امر را به احتمال برقراری پیوندهای شیمیایی و مکانیکی بین لایه سیلان با سطحِ آلومینیوم و روکش اپوکسی نسبت داد . اما در آزمون پاشش مه نمک نمونه آماده سازی شد ه با سیلان مقاومت در برابر خوردگی ضعیفی دارد .