سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جمال نوری نژاد – دانشکده دامپزشکی بخش آناتومی
بیژن رادمهر – دانشکده دامپزشکی بخش آناتومی
حسن گیلانپور – دانشکده دامپزشکی بخش آناتومی
کاظم چاوشی پور – دانشکده دامپزشکی بخش آناتومی

چکیده:

ویژگی ها ی استخوانی اغلب برای تمایز گونه ها ی حیوانات از یکدیگر مفید است و دانش این و یژگی ها یک روش سریع و مطمئن برا ی تشخیص استخوانها از یکدیگر می باشد . در ارتباط با استخوانهای اطلس و آسه شتر در منابع موجود اطلاعات اندکی موجود است . این اطلاعات برا ی مطالعات آ ناتومیکی و باستان شناسی جانور شناسی مفید خواهد بود هدف از این مطالعه بررسی مرفولوژی مهره های اطلس و آسه شتر یک کوهانه و مقایسه آن با اسب و گاو می باشد . جهت انجام این مطالعه استخوانها ی اطلس و آسه تهیه شد وبه روش ها ی متداول در آناتوم ی آماده و پاکسازی گرد ید ودر نهایت هریک از نمونه ها از نظر شکل خارجی مورد بررسی قرار گرفت و نتایجی به شرح زیر حاصل شد :
استخوان اطلس :
-۱ برجستگی شکمی به صورت یک سطح زبر و نا صاف است .
-۲ بال ها ی استخوان خیلی نازک و کوتاه است وفرورفتگی اطلسی خیلی کم عمق و در ا ین ناحیه سوراخی مشاهده می گردد .
-۳ در لبه ها ی جانبی حفره ها ی مفصلی قدامی بریدگی وجود دارد . در سطح پشتی کمان برجستگی ها ی مشخصی یافت می گردد .
-۴ در قسمت خلفی بال سوراخ عرضی مشاهده می گردد .
استخوان آسه :
-۵ زائده شوکی خیلی کوتاه و به صورت یک تیغه در آمده است و در قسمت خلفی دارا ی دو برجستگی مشخص و برجسته می باشد .
-۶ سوراخ جانبی مهره ای بوسیله یک تیغه استخوانی به دو قسمت تقسیم شده است .
-۷ زائده دندانی مفصلی به شکل نیمه استوانه ای است .
-۸ زائده ها ی عرضی کش یده و به طرف پائین انحناء یافته است و سطح فرو رفته ا ی را ا یجاد کرده است . در ریشه این زائده ها سوراخ عرضی موجود نمی باشد .
-۹ حفره مفصلی خلفی صاف است .
نتایج حاصله در مقایسه با اسب و گاو اختلافات چشمگیری را نشان داد