سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی جوادی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید زمانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن محمدیان – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در مقاله حاضر به بررسی جامع در خصوص استراتژیهای مدیریت انرژی معرفی شده در ساختارهای هایبرید مبتن ی بر منابع تولید انرژی پاک پرداخته شده است که در قالب مسائل بهینه سازی خطی یا غیرخطی و با توابع هد فی دربرگیرنده شاخصهایی نظیر آلایندهها، میزان سوخت مصرفی و… مورد تحلیل قرار گرفتهاند و ضمن تقسیم بندی آنها در چهار دسته تجربی، استاتیکی ، هوشمند و دینامیکی ، به بررس ی نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته شده است. در این میان ایده اصلی دسته چهارم مورد مطالعه مبتن ی بر لحاظ نمودن ط بیعت دینامیکی سیستمهای تولید هایبرید، به دلیل تجزی ه و تحلی ل شرایط گذرا در مدیریت انرژی و اهمیت آلایندههای تولی دی در این شرایط، حائز اهمیت بوده و تاثیر مهم ی در استراتژ ی مدیریت انرژی خواهد گذارد.