سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن لاجوردی – شرکت متن

چکیده:

مقاله حاضر با هدف بررسی استرس مدیران شرکت برق منطقه ای باختر تهیه شده است. به دلیل تعداد کم مدیران، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه استرس مدیران بود. برای تحلیل داده ها و یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش و آزمون فرضیه های مرتبط با آنها از روشهای تجزیه و تحلیل داده ها و یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش و آزمون فرضیه های مرتبط با آنها از روشهای تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردید، همچنین براساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی محدوده شرکت برق منطقه ای باختر ارائه گردیده است.