سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید سروقد مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
سهراب حجام – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
پرویز ایران نژاد – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) براساس آمار بارندگی ایستگاه های اقلیم شناسی مورد نظر محاسبه و استعداد خشکسالی هر ایستگاه بررسی شده است. کلاس های خشکسالی از مقادیر SPI به دست آمده، که برای مدل کردن زنجیره مارکف بکار رفته است. مدل زنجیره مارکف برای تخمین های زیر مد نظر قرار گرفت: ١- احتمالات هر کلاس شدت خشکسالی ٢- زمان مورد انتظار هر کلاس شدت ٣-‐ زمان بازگشت به یک کلاس خاص ٤- زمان مورد نظر برای SPI که از یک کلاس خاص به کلاس دیگر تغییر حالت دهد ٥- پیش بینی کوتاه مدت هر کلاس شدت. با توجه به این که وضعیت اقلیمی حاضر تمایل دارد بر منطقه تسلط یابد، بنابراین قابلیت پیش بینی زنجیره مارکف محدود می شود. اگر کلاس خشکسالی جاری متوسط یا شدید باشد احتما ال ماندن در همین حالت تایک ماه دیگر بیشتر از کلاس های دیگر است. نتایج نشان می دهد که مدل زنجیره مارکف مدل مناسبی برای بررسی استعداد خشکسالی می باشد.