سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رحیمی خوب – استادیار گروه آبیاری دانشکده مهندسی کشاورزی, پردیس ابوریحان, دانشگاه

چکیده:

معادله پنمنمانتیث (PM) بعنوان یک روش استاندارد برای تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع توصیه شده است، ولی برای استفاده از این معادله باید ایستگاه های هواشناسی مجهز به وسایل اندازه گیری دمای هوا، سرعت باد، رطوبت نسبی و تابش سنجش یا افتاب نگار باشد. تجهیز چنین ایستگاه هایی برای مزارع کشاورزی گران تمام می شود. در این تحقیق، دو روش تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع با داده های کم، برای منطقه گرم و خشک استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. در روش اول (MPR)، معادله پنمن انتیث بصورت حل شده که پارامترهای رطوبت هوا و تابش آفتاب بااستفاده از دمای حداکثر و حداقل هوا بوسیله روابط تجربی تعیین می گردند، لذا داده های مورد نیاز این روش، محدود به اندازه گیری دمای هوا و سرعت باد می شود. دومین روش مورد بررسی این تحقیق، استفاده از معادله هارگریوس (HG) است. برای بررسی های فوق، معادله PM مبنا قرار گرفت. نتایج نشان داد، روش HG همبستگی کم ولی روش MPR همبستگی زیادی بامعادله PM دارد.