سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد نیاکوثری – استادیار پژوهشی پژوهشکده مهندسی مرکز تحقیقات مهندسی فارس
رحیم برزگر – کارشناس فرآیند، پژوهشکده مهندسی مرکز تحقیقات مهن د سی فارس
شهرام جوادیان – مدیر مطالعات فرآیند، پژوهشکده مهندسی مرکز تحقیقات مهندسی فارس

چکیده:

صنعت پتروشیمی از جمله صنایع پرمصرف انرژی بخصوص انرژی حرارتی می باشد . بطور کلی بخش صنعت از پرمصرف ترین بخش های کشور از لحاظ انرژی بوده و نیز ب ه دلیل بهینه نبودن صنایع از لحاظ مصرف انرژی، مح صولات ایران با در نظر گرفتن قیمت جهانی سوخت، توان رقابت با تولیدات مشابه کشورهـای صنعـتی را نخواهد داشت . در حال حاضر قسم ـت اعظـم انـرژی ح رارتی از ط ـریق احت ـراق سوخت هـای فـسیلی تـأمـین مـی شـود که ضمن گران بـودن با ایجاد گازهای آلـوده کنـنـده همچون COو CO2 ،SO2 ،NOX علاوه بر اثرات نامطلوب زیست محیطی و تهدید سلامت شهروندان، در تغییرات وضعیت جوی اثر قابل ملاحظه ای دارد . بنابراین استفاده از منبع جایگزین که ضمن اقتصادی بودن ، صد مات کمتری را به محیط زیست وارد کند ، حت ی برای کشوری مثل ایران که صاحب منابع عظیم نفت و گاز می باشد نیز حائز اهمیت است . در صنایع پتروشیمی ایران علاوه بر گاز و انرژی ، نم ک نیز به عنوان مهمترین ماده اولیه تولید بسیاری از محصو لات با ارزش افزوده مح سوب می شود . این مقاله ضمن معرفی حوضچه های نمک ، جه ت استحصال نمک مورد لزوم ، به بر رسی و امکان استفاده از این دریاچه ها برای
تـولید قسم ـتی از ان ـرژی حرارتی لازم م ـی پردازد . یـک ح وضـچه خورشـیدی شـامـل سه ناحیه سطـحـی ) Surface Zone میانی،Gradient Zone و تحتانیStorage Zoneمی باشد که چگالی آب نمک باعمق افزایش می یابد . دمای لا یه عمیق در تابستان به بیش از ٨٠ o C بالغ می شود . این پدیده ب دلیل عدم کنوکسیون طبیعی حرارت در حوضچه های خورشیدی می باشد . یک حوضچه خورشیدی به مساحت ٣٠٠٠ مترمربع با عملکرد بهینه قاد ر به تولید انرژی حرارتی معادل ٦٠ kW بطور متوسط در طول سال می باشد . با توجه به اینکه تأثیرات نامطلوب زیست محیطی این دریاچه های کم عمق خورشیدی بسیار ناچیز می باشد و بر خلاف سیستم های دیگر استفاده از انرژی خورشیدی، نیازی به امکانات ذخیره سازی نیز نمی باشد، شا ید حوضچه های خورشیدی راه حل مناسب و اقتصادی برای عرضه انرژی حرارتی جهت صنای ع باشد . ٣ فاکتور اساسی در عملکرد مناسب این حوضچه ها، محل اجرا، طراحی و مدیریت مناسب می باشد .