سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نسرین صمدی – استادیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
رامین نبی زاده – استادیار دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزش
مسعود صابری – شرکت داروسازی کیمیافام ، فرمانیه (شهید لواسانی)

چکیده:

بررسی باکتری های شاخص مدفوعی، حساسترین و اختصاصی ترین روش ارزیابی کیفیت بهداشتی آب بوده که بسته به منابع آلاینده و شرایط منابع آب، میزان آلودگی از نظر کلیفرم های مدفوعی بسیار متفاوت می باشد. با توجه به مزایای بسیار زیاد پر اکسید هیدروژن بعنوان یک گندزدای طبیعی مانند طیف اثر ضد میکروبی وسیع، ایمنی بالا، عدم تشکیل فراورده های جانبی با مواد آلی ، پایداری بالا ، سازگاری با محیط زیست و اثر قابل توجه بر بیوفیلم ها، اثر بخشی دو گندزدای سانوسیل سوپر ۲۵ و سانوسیل HWP ساخت شرکت داروسازی کیمیافام در گندزدایی ابهای آلوده مورد بررسی قرار گفت. نتایج این تقحیق نشان داد که بار میکروبی ۲۶۰۰ کلیفرم و ۲۶۰۰ کلیفرم مدفوعی بر حسب MPN/100 ml و باکتریهای هتروتروف در مدت زمان ۳۰ دقیقه با غلظت ۰/۴ppm سانوسیل به صرف رسیدند.
در عمل پایداری محلول های تهیه شده از سانوسیل سوپر ۲۵ و سانوسیل HWP به طور چشمگیری بیش از آب اکسیژنه تجاری مرک برآورد گردید.
بنابراین نتایج حاصل از این طرح به وضوح نشان می دهد که سانوسیل در گستره وسیعی از بار میکروبی آب آب غلظتهای مصرفی قابل قبول قادر به تامین استانداردهای میکروبی آب آشامیدنی م باشد و برای آبهایی با آلودگی میکروبی متوسط، غلظت سانوسیل کمتر از ۲ppm با مدت زمان تماس ۳۰دقیقه برای گندزدایی مناسب است که با توجه به شدت آلودگی میکروبی می توان غلظت سانوسیل را اضافه نمود. به طوری که در استاندارد کشور آلمان میزان آب اکسیژنه تا ۱۷ ppm مجاز می باشد واین میزان طبق آزمایشات انجام شده برای گندزدایی بار میکروبی بالای۱۰ به توان ۴ کلیفرم یا کلیفرم مدفوعی بر حسب MPN/100 ml با زمان تماس ۳۰ دقیقه مناسب است.