سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – عضو هیات علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز و دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی ع
محمدعلی ززولی – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و دانشجوی دکترا ت مهندسی بهداشت محیط
طیبه رئیسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم

چکیده:

استفاده از علف های هرز آبی یک روش طبیعی تصفیه فاضلاب محسوب میشود کـه بـرخلاف برکه های تثبیت فاضلاب که اغلب پسابی با کیفیت پایین از نظر مواد معلق و BOD دارند بـاای ن روش
تصفیه میتوان بر برخی از مشکلات برکه تثبیت غلبه کرد . مکانیسم اصلی تصفیه فاضلاب توسط علفهای هرز آبزی همانند سیستم های متداول لجن فعـال و صافی چکنده ته نشینی فیزیکی ، متابولیسم باکتریایی می باشد . بدلیل اینکه گیاهان یک بستر حمایتی برای رشد و چسبیدن باکتریها فراهم میکنند در نتیجه سیستم های تـصفیه فاضـلاب بـا ایـن روش را میتوان با صافی چکنده افقی کم بار معادل دانست . علفهای هرز آبزی در جذف BOD ، حذف جامدات ، حذف نیتروژن ، حذف فسفر ،حذف فلـزات سنگین ،حذف موادآلی مقاوم و حذف باکتریها و ویروسها موثرند که توسط مکانیسم های مختلف انجـام میگیرد . اثر هر مکانیسم به طرح و مدیریت سی ستم فاضلاب ، کیفیت فاضلاب ورودی و عوامـل اقلیمـی محیطی بستگی دارد . از مهمترین مکانیسم فیزیکی حذف توسط علف های هرز آبزی میتوان ته ن شینی ، فیلتراسیون و جذب سطحی رانام بردواز مهمترین مکانیسم شیمیایی حذف میتـوان ترسـیب ،جـذب سطحی و تجزیه شیمیایی و از مکانیسم بیولوژیکی حذف متابولیسم باکتریایی ، متابولیسم گیاهی ،جذب گیاهی و مرگ ومیر طبیعی را میتوان نام برد که توسط ریشه و ساقه انجـام میگیـرد . برگهـا و سـاقه در قسمتهای سطحی آب باعث کاهش نفوذ نور خورشید در نتیجه مانع رشد جلبکهای معلق ، کاهش اثرات باد بر آب ، کاهش انتقال گاز بین آب واتمسفر و انتقال اکسیژن از بر گها به سطح ریشه میشوند . هدف از ارائه این مقاله شناخت انواع علفهای آبزی موثر در ت صفیه فاضـلاب، شـناخت عملکـرد و مکانیسم تصفیه ، مقایسه آن با سی ستم های متداول تصفیه فاضلاب از نظر هزینه و انـرژی و رانـدمان و تعیین راندمان مبانی و طراح آن می باشد .