سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ملاحسینی –
فیضی –
رافضی –

چکیده:

استفاده مستقیم فاضلاب شهری در اراضی زراعی اثرات مخربیروی خصوصیات خاکدارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات استفاده از فاضلاب شهری رویخصوصیات فیزیکی خاکهای زراعی در سطح ۱۰۰ هکتار از اراضی گندمکاری جنوب تهران که به مدت طولانی تحت آبیاری با فاضلاب شهری بودهانجام شده است. بطوریکه براساس یکنواختی مزارع گندم از حداکثر هر ده هکتار به صورت مرکب از اعماق ۲۰-۰ و۴۰-۲۰سانتی متری دو نمونه خاک بادو تکرار تهیه و جت انجام آنالیز های E C ( شوری ) ، pH( اسیدیته ) ،‌کربن آلی ، بافت خاک ( درصد رس ) ،وزن مخصوص ظاهری ، رطوبت ظرفیت مزرعه ، رطوبت نقطه پژمردگی ، ظرفیت آب قابل استفاده ، هدایت هیدرولیکی اشباع خاک و ساختمان خاک به آزمایشگاه ارسال شد. نتایج مذکور با نتایج E C ( شوری ) ، pH( اسیدیته ) ،‌کربن آلی ،وزن مخصوص ظاهری ، هدایت هیدرولیکی اشباع خاک و تخلخل خاکپروفیلهای شاهد مطالعات خاکشناسی این اراضی در سال ۱۳۶۱، مقایسه و از طریق آزمون T-test موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت . نتایج نشان دادکه کاربرد فاضلاب باعث افزایش معنی دارکربن آلی در اعماق۲۰-۰ و۴۰-۲۰ سانتی متری ،افزایش جرم مخصوص ظاهری خاک در عمق ۲۰-۰ سانتی مترو شوری خاک در عمق ۴۰-۲۰ سانتی مترشده ،همچنین کاربرد فاضلاب باعث کاهش معنی دار اسیدیته خاک در اعماق۲۰-۰ و۴۰-۲۰ سانتی مترو کاهش هدایت هیدرولیکی اشباعدر عمق ۲۰-۰ سانتی متر شده است .بطوریکه در عمق ۲۰-۰ سانتی متر کربن آلی با۱/۶۶برابر افزایش به ۱/۵۷ درصد واسیدیته خاک و هدایت هیدرولیکی اشباعخاک به ترتیب با۱/۸ برابر و ۹/۵۳ درصد کاهش به ۷/۷۶و۱۳/۵۴ میلی متر در ساعت رسیده استلذا به منظور جلوگیری ازکاهش هدایت هیدرولیکی خاکها ی تحت آبیاری با فاضلاب شهری و بدنبال آن افزایش روان آب، فرسایش خاک ، تراکم و کاهش در هوادهیاین خاکها توصیه می شود قبل از کاربرد فاضلاب شهری در اراضیزراعی ، حداقل تصفیه اولیه جهتترسیب ذرات معلق فاضلابانجامو از مصرف مستقیم این منا بع آبی در اراضی زراعی جلوگیری شود.