سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نادر ساکنیان دهکردی – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

لوبیا از جمله گیاهانی است که به صورت گوده کاری کشت می شود و هنگام جوانه زنی نیازمند بستر مناسب جهت خروج جوانه است . طرحی اجرا گردید که فاکتور های شکل بستر ، عمق و پوشش بستر بذر ، با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در کشت لوبیای معمولی مورد آزمون قرار گرفت . نتایج حاصل از این پژوهش حاکی استکه شکل بستر شیاری و پوشش بذر به وسیله مالچ در شاخص های در صد جوانه زنی ، رشد تعدادبرگ ، آهنگ رشد ارتفاع و آهنگ رشد تعداد برگ گیاه لوبیا مؤثر است. نتایج حاصله به منظور بهره برداری در شیوه گوده کاری به عنوان یک روش جدید قابل توصیه در طراحی ماشین های کشاورزی می باشد.