سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهریار عامری – عضو هیئت علمی همکار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فائزه فلسفی – دانشجوی هیدروژئولوژی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:

توسعه صنعتی، عدم رعایت موازین زیست محیطی و افزایش حجم فاضلاب شهری و پساب های صنعتی موجب افزا یش مداوم درجه آلودگی منابع آبی شده است . افزایش مداوم ناخالص ی ها ی خطرناک در منابع آب ی به وی ژه ذخا یر آب زیرزمینی موجب شده است که امکانات متداول برای خالص سازی آب در سطح استانداردهای قابل قبول کارایی نداشته و تکنولوژی های موثرتری مورد نیاز باشد .
از جمله فرآیندهای موثر در حذف آلاینده های شیمیایی موجود در آب می توان فرآیند جذب سطحی را نام برد . کربن فعال به دلیل داشتن سطح فعال بسیار زیاد، واکنش سطحی مناسب، تخلخل بالا و خاص یت جذب مواد محلول در محیط های آبی، به عنوان یک جاذب پرکاربرد شناخته شده است . با استفاده از کربن فعال م ی توان رنگ، تعداد ی از فلزات سنگین، آروماتیک ها، ترکیبات کلروره و سایر آلاینده ها را از آب های زیرزمینی حذف کرد . این تحقیق به بررسی کارائی کربن فعال در حذف آلاینده های آلی و به خصوص تاث یر آن بر رو ی حذف مواد نفت ی اختصاص یافته است . در این مقاله پارامترهای تاثیرگذار در بهبود کارایی کربن فعال و روش های سیستمات یک اجرایی کار مورد بررسی قرار گرفته است .