سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مینا عطاری – دانشجوی کارشناسی مهندسی کنترل
محمد ضیائی – دانشجوی کارشناسی مهندسی کنترل
میثم فرخی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی قدرت

چکیده:

شبکه ها ی عصبی مصنوعی (ANNs)روزبه روز به طور گسترده تر در فرآیندهای مدیریت انرژی به کار م ی روند ANN ها، قابل یت استفاده ز یادی در به ینه ساز ی میزان مصرف انرژ ی در ساختمان ها، بالاخص برا ی ساختمان ها ی دارای اینرسی حرارتی بالا دارند . این ساختمان ها شامل ساختمان ها یی است که به اصطلاح ساختمان ها ی خورش یدی نامیده می شوند . در ا ین نوع ساختما ن ها، یک کنترلر نه تنها قادر به پیش بینی تقاضای انرژی است بلکه با پیش بینی شرا یط جوی می تواند منجر به صرفه جو یی انرژی نیز شود و در عین حال سیستم در محدوده دمایی مطلوب باقی بماند. در این مقاله نحوه عملکرد و کارا یی چنین کنترلرANN بررسی شده است. این کنترلر شامل یک مدول جوی، برای پیش بینی دمای محیط و میزان تابش خورشید، یک مدول پیش بینی گر سو یچ انرژ ی گرما یی و یک مدول تعیین دمای درونی است. شبیه ساز ی ها نشان م ی دهد که استفاده از کنترلر پ یشنهادی می تواند منجر به ۷/۵% صرفه جویی انرژ ی سالانهدر شرایط یک سلول آزمایشی خورشیدی ایزوله شود.