سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
مهدی جمالی گلزار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه علوم وفنون مازندران

چکیده:

با توجه به نقش اساسی عناصر مقاوم جانبی در سازه های بلند برای مقابله با نیروهای زلزله و محدودیتهای چیدما ن این عناصر پژوهش حاضر در خصوص بررسی استقرار نامتقارن د یوارهای برش ی در سازه ها ی بتن آرمه صورت گرفته است . در این پژوهش پس از بررسی اثر خروج از مرک زیت مرکز سختی نسبت به مرکز جرم و پیچش ناشی ازآن درساختمانهای تحت زلزله های اخی ر، مدلهائی ۱۴ که دارای لاغری مناسب جهت لزوم استفاده از دیوار برشی هستند انتخاب و با تغییر آرایش دیواره ای ، ۱۱ ، با تعداد طبقات ۸برشی مقدار میلگرد و بتن مصرفی که شاخص اقتصادی مهمی می باشد در هر کدام از حالات مورد تحلیل قرار گرفته سپس پارامتر تغییر مکان که معیار مناسبی برای تشخیص خرابی سازه می باشد در هر کدام از لبه های نرم و سخت سازه بررسی شده است . در انتها نیز تغییرات برش پایه برحسب درصد خروج از مرکزیت مورد بررسی قرار گرفته است.