سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
محمدباقر رهنما – استادیار بخش مهندسی آبیاری دانشگاه شهید باهنر کرمان
ندا سهرابی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استهلاک انرژی یکی از خصوصیات بارز سرریزهای پلکانی می باشد، که درکاهش اندازه حوضچ ههای آرامش پایین دست مؤثر است. به منظور بررسی استهلاک انرژی بر روی سرریز پلکانی، مدل سرریز پلکانی آزمایشگاه هیدرولیک ٤١ درجه ساخته شده، بازسازی و استفاده شده است. استهلاک انرژی در روی این / دانشگاه شهید باهنر کرمان که با شیب ٤١٣ و ٤ سانتیمتر اندازه گیری گردید. نتایج حاصل ،٢ ،١/٥ ، مدل در دو حالت، پله های بدون لبه و پل ههای لب هدار با ضخامت های ١از آزمایشات نشان دادندکه برای جریانهای لغزشی و آزاد در سرریز پلکانی بدون لبه میزان ستهلاک انرژی با افزایش دبی کاهش یافته و در شرایطی که پل هها لب هدار می باشند، این روند حاکم است. همچنین میزان استهلاک انرژی در حالت لب هدارشدن پله ها نسبت به حالت بدون لبه افزایش نشان م یدهد و لبه ٢ سانتیمتری نسبت به سایر لب هها مناس بتر است و وجود لبه درابتدای پل هها شروع جریان لغزشی و آزاد را به تأخیر می اندازد. بطور کلی م یتوان گفت که پارامتر مؤثر در استهلاک انرژی در جریان لغزشی گردابه های چرخشی و جریان آزاد تماس جریان با پله ها می باشد