سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سیما اوجانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
حسین عباسی هولاسو – دانشجوی دکتری ژنتیک بیومتری دانشگاه تبریز
علیرضا عیوضی – استادیار مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
کامران اکبری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:
در این تحقیق دو ویژگی مهم فیزیکی و شیمیایی، درصد کل روغن و میزان اسید چرب موجود در بذر گاوزبان ایرانی از پنج اکوتیپ مورد مطالعه قرار گرفتند. استخراج روغن با استفاده از سیستم سوکسله و شناسایی اسیدهای چرب با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) صورت پذیرفت. سپس داده های بدست آمده با یکدیگر مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. تجزیه مواد فرار حاصل از اندام های خشک هوایی توده های مختلف گل گاوزبان با پنتان 0/05% گاز کروماتوگرافی جرمی نشان داد که تودههای E. amoenum نسبت به B. officinalis از â- Caryophyllene (6/3% بیشترین مقدار در توده گیلان) و â- Caryophyllene (6/5% بیشترین مقدار در توده گیلان) بیشتری برخوردار بودند. بیشترین میزان n-Decane و Dodecane با مقادیر 7/3% و 7/7% متعلق به گونه B. officinalis در توده کرج و â- Caryophyllene با 6/6% در گونه B. officinalis و توده اردبیل مشاهده شدند. تجزیه اسیدهای چرب استخراج شده از دانه با هیپتان و با دستگاه مذکور نشان داد که میزان اسید لینولئیک در توده های کرج و اردبیل گونه B. officinalis به ترتیب با مقادیر 32 و 31 درصد و اسید اولئیک به میزان 23 و 24 درصد بیشترین مقادیر را داشتند.