سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مجید دهقانی زاده – کارشناس ارشد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، مدرس دانشگاه پیام نور مهر
رحمان خوش اخلاق – دانشیار، گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

در تحقیق حاضر از تحلیلهای جدول داده- ستانده، به منظور بررسی میزان نیازمندی بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی استان یزد به نیروی کار استفاده گردیده است. بدین منظور با روش تلفیقی گریت، جدول داده – ستانده استان تدوین و پس از آن از شاخص هایی نظیر پتانسیل اشتغال زایی، پیوندهای فراز و نشیب و کشش داده – ستانده در راستای تحلیل ساختار اشتغال بخش ها استفاده شد. همچنین با بکارگیری روش شاخص چند رتبه ای، بخش های کلیدی اقتصاد استان از دیدگاه اشتغال مشخص گشته و با بخش های مشابه از دیدگاه تولید مقایسه گردید.