سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فتاح فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی موسسه آموزش عالی دیلمان
طیب مینایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی موسسه آموزش عالی دیلمان

چکیده:
این مقاله به بررسی اصل پرهیز ازبیهودگی درمعماری مسکونی شهرستان لاهیجان دردهه هشتادمی پردازد زیرا موردتوجه قراردادن این اصل باتوجه به نگاه کمیت گرا به مسکن دراین دهه ایجاب می کند تا قرائتهای جدیدی ازاصول معماری ایرانی صورت پذیرد این تحقیق به دنبال آن است که مرز میان بیهودگی و کارکردی بودن را مشخص کند روش تحقیق بصورت مطالعات کتابخانه ای و استفاده ازنشریات داخلی مقالات و اینترنت می باشد گرداوری اطلاعات نظری براساس استناد به کتابها مقالات و پژوهشهای قبلی تبیین میشود پس ازتبیین چهارچوب نظری پژوهش اطلاعات نظری براساس داده های بدست آمده دسته بندی ومورد تجزیه وتحلیل قرارمیگیرند دربررسیهای انجام شده این نکته اهمیت دارد که اصل پرهیز ازبیهودگی را که درمعماری گذشته بیشتر مواقع صرفا درتزئینات دیده میشده اززاویه ای دیگ رموردتجزیه و تحلیل قراردهیم و بادیدوسیعتری به این مقوله بپردازیم تعریفکنونی این اصول میتواند باگذشته متفاوت باشددرتعریف جدید می توانیم علاوه بربسط تعریف گذشته حداکثر استفاده ازسطح مصالح و تکنولوژی های جدید راهممطرح کنیم زیرا باوجود پیشرفته صنعت ساختمان استفاده ازروشهای قدیمی مصداق بیهودگی است