سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
ساسان سوادکوهی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) و مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
پیام صفاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد
فرح حبیب – سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

چکیده:
پیشرفت های وسیع فناوری و تکنولوزی زندگی انسان ها را در مقایسه با اعصار گذشته بسیار متفاوت ساخته است و ماهیتجنگ های بشری را نیز تحت تاثیر قرار داده اند. تغییر ماهیت جنگ ها باعث کشیده شدن آن به شهرها نیاز شده است. لذاجهت حفاظت و حمایت از توده های غیر نظامی مردمی در شهر ها می بایست طراحی فضاهای شهری نیاز تغییر کرده و ازاصول و مبانی ویژه ای تبعیت نماید. در همین راستا پدافند غیر عامل به عنوان یکی از موثرترین و صلح آمیز ترین شیوه هایدفاعی شناتته شده در جهان از جمله مقولاتی است که به وسیله آن اغلب کشورهای جهان در پی تجهیز و ارتقاء فضاهایشهری تود می باشند. پژوهش حاضر که حاصل مطالعات کتابخانه ای و پژوهش های میدانی بوده تلاش دارد با استفاده ازرود توصیفی- تفسیری اصولی و مبانی را جهت طراحی و تجهیز فضاهای شهری تبیین نماید. همچنین با معرفی و تشریح ۵اصل معماری و طراحی شهری زمینه آماده سازی فضاهای شهری جهت مواجهه با بحران های نظامی را فراهم نماید و درنهایت نیز محله عودلاجان به عنوان نمونه مورد مطالعه بر اساس همین مبانی نظری طراحی و تجهیز می شود تا نمود عملیمبانی نظری تدوین شده نمایان گردد.