سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین محسنی – دانشگاه تهران
احمد رضائی – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

همانطور که می دانیم هر حلقه از یک سیم پیچی دارای اندوکتانس خودی و ظرفیت نشتی نسبت به زمین است و نسبت به حلقه های دی گر نیز دارای ظرفیت خازنی و اندوکتانس متقابل می باشد . بر اثر اعمال ضربه، بدلیل وجود سلفها و خازنها امواج سیاری بوجود می آیند که با سرعتهای مختلفی درون سیم پیچی انتشار می یابد و لذا می توان از دیدگاه امواج سیار به برر سی تقسیم ول تاژ ضربه در سیم پی چی ماشینهای الکتریکی پرداخت . در بررسی این اضافه ولتاژها، با توجه بشکل پیچیده ماشینها مدلهای مختلفی ارائه شده است، مثلا در روش کلاسیک کل سیم پیچی ماشین بصورت یک امپدانس موجی در نظر گرفته می شود که نمی تواند رفتار ماشین را در مقابل امواج ضربه نشان دهد و خصوصاً با گسترش ابعاد سیم یچی و تغییر شکل موج ضربه، دقت آن کاهش می یابد . در این مقاله بمنظور افزایش دقت مطالعه این اضافه ولتاژها با استفاده از تئوری امواج سیار، هر حلقه بعنوان خط انتقال تکفازی که از محیطهای ناهمگن عبور می کند، در نظر گرفته شده و مجموعه آنها ت شکیل سی ستم انتقال چند سیمه را می دهند و مدل ارائه شده با کمک برنامه حالات گذرای الکترومغناطیسی (Electro Megnatic Transient Program)تحلیل شده و روشهای کنترل اضافه ولتاژ ضربه در ماشین مورد بررسی قرار میگیرد