سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد مجیدی – دانشکده برق- دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
حمید جوادی – دانشکده برق- دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محسن منتظری – دانشکده برق- دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در این مقاله به بررسی اضافه ولتاژ های گذرای ناشی از صاعقه در پست هایی پرداخته می شود که خطوط انتقال توسط سرکابلهایی به کابلهای فشارقوی متصل گردیده و این کابلها نیز به اتوترانسفورماتورهای پست متصل میشوند . این چیدمان معمولا در پستهای GIS دیده میشود که در یک سطح ولتاژ دارای شینه بندی GIS و در سمت دیگر دارای شینه بندی AIS میباشند. اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه در این نوع پستها می تواند منجر به تخریب کابلها شده و برقگیرهای موجود در شبکه نیز جوابگوی محدودسازی دامنه این اضافه ولتاژها نخواهند بود که بدین خاطر امکانسنجی تعداد و محل بهینه نصب برقگیرهای خطوط انتقال ارائه شده است . شینه بندی ۲۳۰ کیلوولت پست ۲۳۰ /۴۰۰ کیلوولت GIS نیروگاه بوشهر در این مقاله به عنوان شبکه تحت مطالعه مدنظر قرار گرفته است، زیرا در سمت ۲۳۰ کیلوولت این پست چینش خط -کابل – ترانس قابل رویت است و از طرف دیگر نمونه های واقعی از تخریب تجهیزات در این پست بواسطه اضافه ولتاژهای گذرا نیز گزارش شده است. ضمناً مدلسازیهای شبکه تحت مطالعه در محیط نرم افزار EMTP-RV صورت گرفته است.