سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مهری احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست ٬دانشگاه علوم و تحقیقات
ناصر محرم نژاد – دکترای محیط زیست ٬ عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه علو

چکیده:

حمل و نقل پایدار شهری در واقع حرکت روان وسایل نقلیه ٬ مردم و کالاهاست که مستلزم آسایش مردم و پایداری محیط با مطلوبترین هزینه و تلاش است . برای برنامه ریزی پایدار و جامع سیستم حمل و نقل بهتر آن است که مجموعه ای متوازن از شاخصها که ترکیبی از اهداف اقتصادی ٬ اجتماعی و زیست محیطی باشد را در نظر بگیریم . دفت در انتخاب نوع شاخص بگونه ای که پوسشش دهنده اهداف کلی باشد ٬ بسیار مهم است همچنین می بایست مجموعه شاخ صها با واقع بینی انتخاب شوند ودر دسترس بودن اطلاعات ٬ قابلیت فهم و قابلیت استفاده از آنها در تصمیم گیریها در نظر
گرفته شود .مدیران و سیاستگزاران امر ترافیک با مطالعه دقیق و دستیابی به بانک اطلاعاتی قوی و به روز می توانند نسبت به اخذ تصم یمات صحیح اقدام نمایند . همچنین می تواند از شاخصها به عنوان اطلاعات پایه در سیاستگزاریهای حمل و نقل و پایش نتایج استفاده نمود . منفعت بسیار مفید دیگر توسعه شاخصها استفادهاز آنها در برای مقایسه معنادار وضعیت حمل و نقل با سایر شهرها می باشد . در حال حاضر هیچ مجموعه استانداردی از شاخصها برای برنامه ریزی جامع و پایدار حمل و نقل وجود ندارد . هر حوزه یا هر سازمانی می بایست شاخصهای مورد نیاز خویش را بر اساس نیازمندیها و توانمندیهای خویش انتخاب در این مقاله ضمن معرفی شاخصهای حمل و نقل پایدار به مقایسه وضعیت فعلی اطلاعات آماری مربوط بهترافیک تهران بر اساس این شاخصها پرداخته شده است . نتایج این مقایسه نشان می دهد تنها تعداد بسیار کمی از اطلاعات موجود با شاخصهای حمل و نقل پایدار دارای انطباق است و این موضوع نیاز به تجدید نظر جدی در تعیین چارچوب اطلاعات مورد نیاز را آشکار می نماید .