سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاپور طاحونی – استادیار دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نهمت خدائی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله اعوجاج عرشه های صندوقه ای مورد مطالعه قرار گرفته و مطالعات انجام یافته در این زمینه معرفی شده است. نرم افزار اجزا محدودAnsys 6.1 جهت تحلیل اعوجاج عرشه های صندوقه ای مورد استفاده قرار گرفته است. مدل اجزا محدود پل صندوقه ای بتنی شیرین شهر اهواز به طور کامل با کمک این نرم افزار ساخته شده و تحلیل تقریبی اعوجاج عرشة مذکور نیز با استفاده از نرم افزار Sap 2000 انجام یافته است. نتایج روش اجزا محدود با روش تقرِیبی مقایسه شده و نشان داده شده است که روش تقریبی پیشنهادی دارای دقت مناسبی می باشد. همچنین نشان داده شده است که اعوجاج عرشة صندوقه ای تاثیر خیلی مهمی بر روی جریان برشی ناشی از نیروهای پیچشی ، زاویة دوران دالهای پل و توزیع لنگر خمشی عرضی در طول دالهای پل دارد