سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمشید صدرکریمی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
مریم اکبرزاد قمری – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

روش وینکلر یکی از روشهای معمول در طراحی شالوده ها، شمع ها و روسازی جاده ها می باشد و امروزه با وجود مدلهای رفتاری پیشرفته، این روش هنوز هم رایج ترین مدل مورد استفاده در بین طراحان است. اما مساله اساسی در استفاده از این روش، تعیین مقدار عددی ضریب عکس العمل بستر می باشد. روشهای گوناگونی از زمان پیدایش این مدل تا به حال توسط محققین معرفی شده اند، اما در مورد اعتبار یا عدم اعتبار هیچ کدام از این روشها اطلاعات چندانی در دسترس نمی باشد. از این رو در این تحقیق دقت و صحت روشهای معمول تعیین ضریب عکس العمل بستر در پیش بینی مقادیر نشست و فشار تماسی از طریق مقایسه با مقادیر متناظر حاصل از مدلهای رفتاری پیشرفته با مطالعه موردی بررسی شده است. بدین منظور ابتدا در پروژه مورد مطالعه از بین مدلهای خاک نرم، خزشی خاک نرم، موهر-کلمب و خاک سخت شونده مدل رفتاری حاکم تعیین شده و به عنوان معیار مقایسه انتخاب می شود.. تحلیل به روش وینکلر توسط نرم افزار Safe و تحلیل توسط مدلهای رفتاری دیگر با استفاده از نرم افزار Plaxis صورت گرفته است. هدف نهایی در این تحقیق آگاهی مهندسان از لزوم شناخت پارامترهای ورودی مدلهای رفتاری و دقت در تخمین مقادیر عددی آنها می باشد.