سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد فعالیان – دانشجوی کارشناسی ارشد بیاری و زهکشی دانشگاه تبریز
حبیب صیادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تبریز

چکیده:

آزمایشاتی برای ارزیابی افت در محل تیزه امیتر برای انواع مختلف امیترهای آبیاری قطره ای با استفاده از یک لترال ١٢ میلی متری انجام شده است .در مجموع ٨نوع امیتر روی خط از ٣مارک تجاری معروف با شدت جریان هایی در محدوده ٢تا ٨لیتر در ساعت تحت سرع تهای مختلف جریان در دامنه ١٫۵ تا ٢متر در ثانیه با فاصله ٠٫١ متر در ثانیه مطالعه گشته است .ضریب اصطکاک دارسی برای خط لترال ١٢ میلی متری با استفاده از معادله بلاسیوس برابر ٠٫٠٢۵٩ محاسبه شده است .افت در تیزه های امیتر بر حسب طول معادل لوله لترال برای همه ٨نوع امیتر تحت مطالعه ، برآورد شده است .روابط خطی بین سرعت جریان و افت در تیزه برای هر امیتر برآورد گشته است .همچنین روابطی بین مساحت ناحیه زایده تیزه و افت بار نظیرتیزه برقرار شده است.