سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمیدرضا معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هیدرولیک سرریزهای پلکانی از پیچیدگی زیادی برخودار است و علت آن نیز وجود رژیمهای مختلف جریان آب و هوا، شدت هوادهی جریان، تلاطم بسیار شدید ، و اندرکنش بین هوای محبوس و جریان متلاطم است. به طور کلی هنوز عوامل موثر بر استهلاک انرژی سرریزهای پلکانی به طور کامل معرفی نشده و محاسبۀ دقیق افت انرژی در این نوع سرریزها امکان پذیر نیست. به منظور یافتن یک رآبطه جهت محاسبۀ افت انرژی جریان عبوری از روی یک شوت پلکانی، مجموعه ی از داده های آزمایشگاهی خام موجودگردآوری شده است در کنار این نتایج، آزمایشات تکمیلی نیز بر روی دو مدل آزمایشگاهی دیگر انجام شده و آنگاه کلیۀ داده های به دست آمده (مربوط به ۵ سرریز پلکانی با مشخصات مختلف) در کنار یکدیگر مورد ارزیآبی قرار گرفته اند. به این ترتیب مجموعۀ وسیعی از متغیرهای تأثیر گذار بر روی پراکنش انرژی در این سرریزها (شامل هندسه و شیب سرریز، هندسۀ پلکان، دبی و سرعت جریان، مشخصات جریان ورودی مانند فرود و رینولدز و …) مورد بررسی قرار گرفته اند. در نهایت رآبطۀ به دست آمده با روآبط موجود مورد مقایسه قرا رگرفته است.