سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هستی هاشمی نژاد – دانشجوی دکترا مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه شیراز
ایوب کریمی جشنی – استادیار گروه عمران، دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به اهمیت پایش آبهای زیرزمینی جهت بررسی تغییرات کیفیت و با توجه به این که در حوزه آبخیز زاینده رود منابع آب زیرزمینی یکی از مهمترین منابع تامین کننده آب در منطقه است, در این تحقیق کیفیت آب زیرزمینی در دو واحد نجف آباد و اصفهان- برخوار ( از واحد های زیر حوزه مرغاب در حوزه آبخیز زاینده رود) با کمک آنالیزهای آماری در دو دوره زمانی ۷۵-۶۷ تا ۸۳-۷۶ با هم مقایسه شد و تاثیر رشد فعالیتها در این مناطق بر روی کیفیت آبهای زیرزمینی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بررسیها مشخص گردید که کیفیت منابع آب زیرزمینی در واحد اصفهان- برخوار نسبت به واحد نجف آباد پایین تر بوده و اکثر پارامترهای کیفیت شیمیایی برای مصارف کشاورزی از حداکثر مجاز تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی بالاتر می باشند. افت کیفیت منابع آبهای زیرزمینی در دو دوره زمانی در واحد نجف آباد برای چاههای منطقه نجف آباد و فضل آباد کرون و در واحد اصفهان- برخوار برای چاههای امین آباد، یاقوت آباد و جعفر آباد به طور محسوستری قابل توجه بودکه این ثغییرات به خاطر توسعه شهرنشینی، کشاورزی و صنایع به خصوص شهرکهای صنعتی در اطراف این مناطق می باشد